Regulamin

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – DO IT GLOBAL LTD, 590 Kingston Road, SW20 8DN, London, United Kingdom (Wielka Brytania).
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://hipnoterapeuci.pl
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Hipnoterapeutom lub (ii) skorzystała z funkcjonalności zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztacie.
  5. Hipnoterapeuta – osoba będąca hipnoterapeutą, zarejestrowana w Serwisie.
  6. Profil – zbiór informacji na temat Hipnoterapeuty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  8. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Hipnoterapeutów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
  9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika lub Hipnoterapeuty, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. Udostępnia wyszukiwarkę Hipnoterapeutów
  2. Udostępnia listę warsztatów
  3. Udostępnia artykuły pisane przez Hipnoterapeutów
  4. Umożliwia pobieranie danych kontaktowych do Hipnoterapeutów
  5. Umożliwia Użytkownikom możliwość zadawania pytań Hipnoterapeutom
  6. Udostępnia Użytkownikom możliwość zgłoszenia chęci udziału w warsztacie
 2. Pozycja Hipnoterapeuty na liście wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od:
  1. Typu konta: darmowe (najniżej), płatne, konto eksperta (najwyżej);
  2. Kompetencji Hipnoterapeuty, w tym ilości i jakości certyfikatów przedstawionych przez Hipnoterapeutę.
 3. Dostęp do usług Serwisu dla Użytkowników jest bezpłatny.
 4. Dostęp do usług Serwisu dla Hipnoterapeutów podlega opłacie rocznej, zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie. Okres do 31.10.2019 jest okresem darmowym. Po upłynięciu okresu darmowego wszystkie konta Hipnoterapeutów, którzy nie dokonają opłaty zostaną ograniczone do konta typu „darmowe”.
 5. Warsztaty są prezentowane w Serwisie w porozumieniu z prowadzącymi te warsztaty.

 

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Aby skorzystać z usług Serwisu konieczne jest:
  1. Dostęp do sieci Internet;
  2. Zainstalowana przeglądarka internetowa. Przeglądarkami wspieranymi przez Serwis są: Chrome, FireFox, Opera, Safari, IE, w najnowszych wersjach.
 2. Każdy Użytkownik może korzystać z informacji udostępnianych przez Serwis, w tym w szczególności wszystkich danych i treści udostępnianych przez Hipnoterapeutów.
 3. Użytkownik może również:
  1. Wysyłać zapytania do hipnoterapeutów, udzielając jednocześnie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, które dobrowolnie podaje w formularzu;
  2. Wysyłać chęć uczestnictwa w warsztatach, udzielając jednocześnie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, które dobrowolnie podaje w formularzu;
  3. Wyszukiwać Hipnoterapeutów;
  4. Przeglądać i czytać artykuły pisane przez Hipnoterapeutów;
  5. Przeglądać profile Hipnoterapeutów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w szczególności w przypadku modernizacji Serwisu lub prac konserwacyjnych.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług.

 

§4. Zadawanie pytań Hipnoterapeutom

 1. Zadając pytania Hipnoterapeucie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 2. Zadając Hipnoterapeucie pytanie, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 1 stosuje się.

 

§5. Profile Hipnoterapeutów

 1. Utworzenie Profilu nowego Hipnoterapeuty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Hipnoterapeucie obejmują: imię i nazwisko, województwo i miejscowość wykonywania czynności, certyfikat potwierdzający kompetencje, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania klientów.
 3. Jeden Hipnoterapeuta może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Hipnoterapeutów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Hipnoterapeuty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Hipnoterapeuta nie może umieszczać linków (adresów URL) w treściach tworzonych w jakimkolwiek miejscu Serwisie, w szczególności w polach Profilu, artykułach, warsztatach.
 6. Każdy Hipnoterapeuta może utworzyć swój Profil. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie, a także dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Profil utworzony przez Hipnoterapeutę i zweryfikowany przez Administratora oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 8. Jedynie Profile zweryfikowane przez Administratora są widoczne w Serwisie.
 9. Hipnoterapeuta może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Hipnoterapeuta wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 10. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Hipnoterapeuty.
 11. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Hipnoterapeuta udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Hipnoterapeutę powoduje automatyczne wygaśnięcie powyższej licencji.
 12. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Hipnoterapeuty, w tym zdjęcia oraz usunąć profil Hipnoterapeuty lub jego część w dowolnym momencie według własnego uznania.

 

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub (iii) zadanie pytania Hipnoterapeucie, lub (iv) wyrażenie chęci uczestnictwa w warsztacie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik lub Hipnoterapeuta: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Hipnoterapeuta przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie, a także mogą być przetwarzane i użyte w celach marketingowych.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą prezentowane Hipnoterapeutom, a także mogą być przetwarzane i użyte w celach marketingowych.
 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. W celu Rejestracji Hipnoterapeuta wypełnia formularz rejestracyjny.
 8. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 10. Hipnoterapeucie będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres info [at] hipnoterapeuci.pl . Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Hipnoterapeutom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 12. Utworzenie nowego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Hipnoterapeuta może zostać poproszony o weryfikację posiadanych kwalifikacji. W tym celu niezbędne będzie przesłanie do Usługodawcy, w wyznaczonym terminie, skanów dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Profilu.
 13. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Hipnoterapeutę danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 14. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Hipnoterapeutę więcej niż jednego Konta.
 15. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 16. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 17. Hipnoterapeuta może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Hipnoterapeuty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 

§7. Odpowiedzialność

 1. Hipnoterapeuta jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników przekazywanym Hipnoterapeucie za pośrednictwem formularzy w szczególności: zadaj pytanie oraz zapisz na warsztat.
 2. Hipnoterapeuta zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jedynie w zakresie koniecznym do pełnego obsłużenia żądania Użytkownika. Chyba, że Użytkownik wyrazi inną wolę na mocy osobnego oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem i Hipnoterapeutą.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie przez Hipnoterapeutów danych osobowych Użytkowników przekazywane Hipnoterapeutom za pośrednictwem formularzy w szczególności: zadaj pytanie oraz zapisz na warsztat.
 4. Hipnoterapeuta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Hipnoterapeuta zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Hipnoterapeutów. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, innych Hipnoterapeutów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników i Hipnoterapeutów.
 6. Użytkownik lub Hipnoterapeuta ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 7. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Hipnoterapeuty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 8. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług oraz za należytą jakość towarów i usług. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 9. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 10. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Hipnoterapeutę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Hipnoterapeuty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 11. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: info [at] hipnoterapeuci.pl
 3. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Hipnoterapeutę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: info [at] hipnoterapeuci.pl
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Hipnoterapeuta ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiada dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla miasta Szczecin.